حقوق ثبت اسناد و املاک کشور

1,500,000 ریال

  • کد محصول: 5006
  • موجودی: در انبار
  • قیمت بدون مالیات: 1,500,000 ریال

برچسب ها: حقوق ثبت اسناد و املاک کشور, 5006, کتب حقوقی

دیگر اساتید حقوق خصوصی به پیروی از استاد مرحوم دکتر کاتوزیان به تشـــریح قانون مدنی بر اســـاس نیازهای روز همـــت گماردند نا گزیر حقـــوق ثبت و قوانین مرتبط به شـــدت مهجور ماند واز ســـویی اراده ی مرکز وکلای قـــوه قضائیه و کانون وکلای  دادگســـتری مبنـــی بر قـــرار دادن حقـــوق ثبت در آزمـــون های هرســـاله کارآمـــوزی وکالت احســـاس نیـــاز به مجموعه ی کاملـــی از این دســـت را بیش از پیش نمایان ســـاخت که بـــه فضـــل الهی تالش خواهد شـــد در چاپ هـــای بعدی ازســـواالت ادوار گذشـــته آزمون‌هـــای مختلف وپاســـخ تشـــریحی در پایـــان توضیحـــات هر مـــاده گنجانده شـــود تافهم مطلـــب بـــرای داوطلبـــان عرصه ی وکالـــت، ســـردفتری، دفتریـــاری و دیگر مـــوارد مرتبط آسان‌تر گردد.


مؤلف: دکتر پرویز بخشی


نظر بدهید

توجه: html ترجمه نمی شود!
    بد           خوب